Seminar je že pretekel

Sprememba zakonodaje: GZ, ZEN, ZUreP-2

Vlada je pohitela z novelo GRADBENEGA ZAKONA (stopi v veljavo s 1.6.2018), ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (že v veljavi), ZAKONA O UREJANJU PROSTORA (stopi v veljavo s 1.6.2018), obetajo pa se tudi dopolnitve zakona o nepremičninskem posredovanju in zakona o množičnem ocenjevanju vrednosti nepremičnin, zato smo kot pooblaščeni izvajalci usposabljanja pohiteli tudi mi.

Vabimo vas, da se seznanite z novitetami in poglobite znanje omenjenih področij in se nam pridružite, v četrtek 10. 5. 2018, od 16:30 do 20:00.

Predavateljica bo odvetnica in strokovnjakinja s področja Bogdana Žigon.

TERMIN: 10. 5. 2018 (16:30 - 20:00)

 

V UL RS št. 61/2017 sta bila objavljena dva zakona in sicer:V UL RS št. 61/2017 sta bila objavljena dva zakona in sicer:

• Zakon  urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in

• Gradbeni zakon (v nadaljnjem besedilu: GZ).

Z uveljavitvijo ZUreP-2 je prenehala veljavnost ZUreP-1 in ZUPUDPP ter ZPNačrt, razen 89. člena. Z uveljavitvijo GZ pa je prenehala veljavnost ZGO-1.

Oba navedena zakona sta začela veljati 17.11.2017, uporabljata pa se od 01.06.2018. V obeh zakonih je v prehodnih določbah določeno, da se upravni postopki, začeti po doslej veljavnih zakonih, dokončajo po določbah teh zakonov. Tako je to določeno v 297. člen ZUreP-2 za postopke za odmero komunalnega prispevka, razlastitvene in komasacijske postopke ter v 106. člen GZ za postopke, začete pred uporabo tega zakona na podlagi ZGO-1.

Oba navedena zakona sta dopolnjena in spremenjena v takšnem obsegu, da ZUreP-1 celovito ureja področje urejanja prostora, vključno s prostorskimi akti, GZ pa celovito ureja področje graditve objektov. Za področje arhitekturne in inženirske dejavnosti, ki je bila do sedaj urejena v ZGO-1, pa je bil sprejet poseben Zakon o  arhitekturni in inženirski dejavnosti (UL RS št. 61/2017 – ZAID).

 

V UL RS št. 61/2017 sta bila objavljena dva zakona in sicer:V UL RS št. 61/2017 sta bila objavljena dva zakona in sicer:

• Zakon  urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in

• Gradbeni zakon (v nadaljnjem besedilu: GZ).

Z uveljavitvijo ZUreP-2 je prenehala veljavnost ZUreP-1 in ZUPUDPP ter ZPNačrt, razen 89. člena. Z uveljavitvijo GZ pa je prenehala veljavnost ZGO-1.

Oba navedena zakona sta začela veljati 17.11.2017, uporabljata pa se od 01.06.2018. V obeh zakonih je v prehodnih določbah določeno, da se upravni postopki, začeti po doslej veljavnih zakonih, dokončajo po določbah teh zakonov. Tako je to določeno v 297. člen ZUreP-2 za postopke za odmero komunalnega prispevka, razlastitvene in komasacijske postopke ter v 106. člen GZ za postopke, začete pred uporabo tega zakona na podlagi ZGO-1.

Oba navedena zakona sta dopolnjena in spremenjena v takšnem obsegu, da ZUreP-1 celovito ureja področje urejanja prostora, vključno s prostorskimi akti, GZ pa celovito ureja področje graditve objektov. Za področje arhitekturne in inženirske dejavnosti, ki je bila do sedaj urejena v ZGO-1, pa je bil sprejet poseben Zakon o  arhitekturni in inženirski dejavnosti (UL RS št. 61/2017 – ZAID).

Kontakt

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si