Seminar je že pretekel

Razumevanje računovodskih izkazov

 • Shema poslovnega procesa (pridobitev in poraba prvin poslovnega procesa, t.j. delovnih sredstev, predmetov dela, dela in storitev, pretvorba prvin v učinke in njihova prodaja) in njihova povezava z računovodskimi izkazi
 • Temeljni računovodski izkazi in računovodsko vrednotenje gospodarskih kategorij
 • Predstavitev bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov
 • Temeljne kategorije BS; (v katerih postavkah se lahko skrivajo izgube)
 • Temeljne kategorije poslovnega izida (EBIT, EBITDA, EBT, E), ocenitev kvalitete poslovnega izida
 • Denarni tok in poslovnoizidni tok
 • Uporaba stroškov pri poslovnem odločanju: stroški in njihove različne razvrstitve
 • Naravne vrste stroškov (stroški materiala, dela, storitev in amortizacije)
 • Proizvajalni in neproizvajalni stroški
 • Neposredni in posredni stroški
 • Stroški učinkov in stroški obdobja (navezava na koncepte vrednotenja zalog in ugotavljanja lastnih cen)
 • Stalni in spremenljivi stroški (navezava na točko preloma prispevek za kritje in vpliv na sprejemanje poslovnih odločitev v zvezi z (a) nabavo/proizvodnjo, (b) sprejem posebnih naročil, (c) opuščanju posameznih proizvodov)
TERMIN: 20. 9. 2017 (14:00 - 17:00)

Namen programa je

 • poznavanje in razumevanje informacij o poslovanju, ter pravilna uporaba podatkov pri poslovnem odločanju.
 • Poznavanje osnovnih konceptov poslovanja, računovodstva, financ in investiranja.
 • Poenotiti pojmovanje in razumevanje temeljnih kategorij v poslovanju podjetij v ciljni skupini zaposlenih ter udeležence seznaniti z osnovnimi stroškovnimi koncepti, temeljnimi računovodskimi izkazi, finančnimi kazalniki podjetja ter kategorijami investicij in njihovo analizo.

 

Ciljne skupine programa:

 • zaposleni, ki ne delajo na področju financ, a potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s tega področja (npr. nabava in prodaja, marketing, razvoj…),
 • vodje proizvodnih obratov, ki za svoje delo potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s področja financ.

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Razlike med pojmi: stroški, odhodki, izdatki; prihodki, prejemki
 • Kaj prikazuje bilanca stanja – katere informacije iz nje pridobijo uporabniki?
 • V katerih kategorijah bilance stanja se lahko skrivajo izgube?
 • Kako je sestavljen izkaz poslovnega izida in katere informacije iz njega dobi uporabnik?
 • Katere so temeljne vrste poslovnega izida?
 • Kaj prikazuje izkaz denarnih tokov in kakšne informacije daje uporabnikom?
 • Razlikujem med neposrednimi in posrednimi stroški? Poznam uporabnost tega v praksi?
 • Razlikujem med stalnimi in spremenljivimi stroški? Poznam uporabnost tega v praksi?
 • Kaj je polna lastna cena in kakšen je njen pomen za notranje uporabnike?

 

Namen programa je

 • poznavanje in razumevanje informacij o poslovanju, ter pravilna uporaba podatkov pri poslovnem odločanju.
 • Poznavanje osnovnih konceptov poslovanja, računovodstva, financ in investiranja.
 • Poenotiti pojmovanje in razumevanje temeljnih kategorij v poslovanju podjetij v ciljni skupini zaposlenih ter udeležence seznaniti z osnovnimi stroškovnimi koncepti, temeljnimi računovodskimi izkazi, finančnimi kazalniki podjetja ter kategorijami investicij in njihovo analizo.

 

Ciljne skupine programa:

 • zaposleni, ki ne delajo na področju financ, a potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s tega področja (npr. nabava in prodaja, marketing, razvoj…),
 • vodje proizvodnih obratov, ki za svoje delo potrebujejo osnovno razumevanje temeljnih kategorij s področja financ.

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Razlike med pojmi: stroški, odhodki, izdatki; prihodki, prejemki
 • Kaj prikazuje bilanca stanja – katere informacije iz nje pridobijo uporabniki?
 • V katerih kategorijah bilance stanja se lahko skrivajo izgube?
 • Kako je sestavljen izkaz poslovnega izida in katere informacije iz njega dobi uporabnik?
 • Katere so temeljne vrste poslovnega izida?
 • Kaj prikazuje izkaz denarnih tokov in kakšne informacije daje uporabnikom?
 • Razlikujem med neposrednimi in posrednimi stroški? Poznam uporabnost tega v praksi?
 • Razlikujem med stalnimi in spremenljivimi stroški? Poznam uporabnost tega v praksi?
 • Kaj je polna lastna cena in kakšen je njen pomen za notranje uporabnike?

 

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

125,00 / 152,50 z DDV

Na zalogi