Seminar je že pretekel

Financiranje podjetja

 • Premoženje (sredstva) podjetja in financiranje podjetja:
  • lastniški in dolžniško financiranje podjetja: vrednotenje delnic in obveznic, donosnost do dospetja
  • izračun WACC (povprečnih tehtanih stroškov kapitala) podjetja in vpliv le-tega na poslovanje podjetja
  • optimalna dolgoročna zadolženost podjetja
  • kapitalska ustreznost podjetja in investicijska sposobnost podjetja

 

 • Obračanje kratkoročnih sredstev podjetja:
  • upravljanje s kratkoročnimi sredstvi podjetja (kot so: zaloge, terjatve do kupcev, denarna sredstva, kratkoročne finančne naložbe) ter vpliv na obratni kapital podjetja

 

 • Prosti denarni tokovi podjetja in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:
  • izračun prostih denarnih tokov podjetja (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih IPI, BS)
  • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov
  • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja

 

 • Poslovanje podjetij (na splošno):
  • vpliv posameznih konkretnih poslovnih odločitev (npr. investicije) na IPI, BS, proste denarne tokove, davke in druge vidike poslovanja podjetij (razprava, primeri iz prakse) organizacijske oblike podjetij, davki in prispevki, itd.
TERMIN: 18. 10. 2017 (14:00 - 17:00)

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Kakšni so stroški izdaje obveznic napram stroškom financiranja z lastniškim kapitalom podjetja (izdaja novih delnic ali zadržani dobički)?
 • Katere so ključne prednosti in slabosti financiranja podjetja z lastniškim kapitalom?
 • Katere so ključne prednosti in slabosti financiranja podjetja z dolžniškim kapitalom?
 • Kako vrednotimo delnice in obveznice ter izračun donosnosti do dospetja vrednostnega papirja?
 • Kako izračunamo povprečne tehtane stroške kapitala podjetja (WACC)?
 • Kdaj ima podjetje optimalen WACC oziroma optimalno dolgoročno zadolženost?
 • Kaj je to kapitalska ustreznost podjetja ali finančne institucije ter investicijska sposobnost podjetja?
 • Kako izboljšati upravljanje z zalogami podjetja in izračun optimalnih zalog podjetja?
 • Kako izboljšati upravljanje s terjatvami do kupcev podjetja?
 • Kako ima učinkovito upravljanje z zalogami, terjatvami, kratkoročnimi finančnimi naložbami in denarjem vpliv na neto obratni kapital podjetja in posledično na dinamično vrednost podjetja?
 • Kako izračunamo proste denarne tokove podjetja?
 • Primeri načrtovanja prostih denarnih tokov podjetja in njihov vpliv na vrednost podjetja?
 • Kako izboljšati poslovanje in »dinamično« vrednost podjetja?
 • Kako ocenjujemo vrednost podjetja z metodo DCF – metodo diskontiranih denarnih tokov in kateri so dejavniki, ki pomembno vplivajo na vrednost podjetja?
 • Kako posamezne pomembne odločitve vplivajo na izkaz poslovnega izida, bilanco stanja in proste denarne tokove?

Slušatelj bo dobil odgovore na:

 • Kakšni so stroški izdaje obveznic napram stroškom financiranja z lastniškim kapitalom podjetja (izdaja novih delnic ali zadržani dobički)?
 • Katere so ključne prednosti in slabosti financiranja podjetja z lastniškim kapitalom?
 • Katere so ključne prednosti in slabosti financiranja podjetja z dolžniškim kapitalom?
 • Kako vrednotimo delnice in obveznice ter izračun donosnosti do dospetja vrednostnega papirja?
 • Kako izračunamo povprečne tehtane stroške kapitala podjetja (WACC)?
 • Kdaj ima podjetje optimalen WACC oziroma optimalno dolgoročno zadolženost?
 • Kaj je to kapitalska ustreznost podjetja ali finančne institucije ter investicijska sposobnost podjetja?
 • Kako izboljšati upravljanje z zalogami podjetja in izračun optimalnih zalog podjetja?
 • Kako izboljšati upravljanje s terjatvami do kupcev podjetja?
 • Kako ima učinkovito upravljanje z zalogami, terjatvami, kratkoročnimi finančnimi naložbami in denarjem vpliv na neto obratni kapital podjetja in posledično na dinamično vrednost podjetja?
 • Kako izračunamo proste denarne tokove podjetja?
 • Primeri načrtovanja prostih denarnih tokov podjetja in njihov vpliv na vrednost podjetja?
 • Kako izboljšati poslovanje in »dinamično« vrednost podjetja?
 • Kako ocenjujemo vrednost podjetja z metodo DCF – metodo diskontiranih denarnih tokov in kateri so dejavniki, ki pomembno vplivajo na vrednost podjetja?
 • Kako posamezne pomembne odločitve vplivajo na izkaz poslovnega izida, bilanco stanja in proste denarne tokove?

Ugodnosti

Za fizične osebe:

 • 10% popusta za fizične osebe
 • 15% popusta za izbiro 4 seminarjev
 • 25% popusta za izbiro 8 seminarjev ali več

Za pravne osebe:

 • 3 – 5 udeležencev priznamo 10% popust
 • 5 – 7 udeležencev priznamo 15% popust
 • 7 in več udeležencev priznamo 20% popust

Kontakt

Mateja Pirc Vrban – svetovalka v izobraževanju in v postopku NPK

T: 01 5881 325

E. mateja.pirc@gea-college.si

Tanja Moračanin – svetovalka v prodaji

T: 01 5881 311

E. tanja.moracanin@gea-college.si

Kategorija:

125,00 / 152,50 z DDV

Na zalogi